Diskriminācijai nav vietas vienlīdzīgā un iekļaujošā sabiedrībā 

Gada nogale tradicionāli ir darbu noslēguma un izvērtēšanas laiks. Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO šodien apkopoja divus gadus ilgušā projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” rezultātus seminārā “Vai atpazīsti diskrimināciju”, kas apvienoja gan klātienes, gan attālināti pieslēgušos dalībniekus dažādos Latvijas novados. Projekta mērķis bija stiprināt cilvēku ar invaliditāti spējas pārstāvēt savas tiesības, sniedzot viņiem nepieciešamo atbalstu un zināšanas cilvēktiesību pārkāpumu apzināšanā un novēršanā. Tieši zināšanu un izpratnes trūkums liedz cilvēkiem aizstāvēt savas tiesības, – neatpazīstot diskrimināciju un nezinot, kur vērsties pēc palīdzības, cilvēki ar invaliditāti nespēj iestāties pret to. Tāpēc viena no projekta aktivitātēm bija četru reģionālo semināru cikls cilvēku ar invaliditāti organizācijām visā Latvijā “Vai atpazīsti diskrimināciju” ar noslēdzošo semināru šodien Rīgā.

Kā savā video uzrunā semināra dalībniekiem uzsvēra Eiropas Invaliditātes foruma prezidents Janis Vardakastanis, “cīņa pret visa veida diskrimināciju ir priekšnoteikums vienlīdzīgas un iekļaujošas sabiedrības sasniegšanai. Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas ir vieni no ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām vispārējiem pamatprincipiem. Tas ir gan mūsu darba pamats, gan mērķis. Diemžēl pāreja no diskriminācijas uz dažādības atzīšanu, atbalstot un dodot iespēju visiem, arī cilvēkiem ar invaliditāti, vēl ir tālu no realitātes.”

Projekta īstenošanas gaitā pārstāvji no 19 dažādām Latvijas cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām organizācijām piedalījās semināru ciklā “Nē diskriminācijai”, iegūstot plašu teorētisko bāzi par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, pārrunājot praktiskos risinājumus un savstarpēji apmainoties pieredzē. Semināru gaitā izveidotais atbalsta tīklojums kļūs par nozīmīgu resursu cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvībai visā Latvijā, jo, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, šie cilvēki varēs sniegt atbalstu gan savu organizāciju pārstāvjiem, gan citiem cilvēkiem ar invaliditāti. Īpašs prieks, ka gan antidiskriminācijas, gan reģionālajos semināros aktīvi iesaistījās Latvijas Nedzirdīgo savienība, jo cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem iespēja saņemt informāciju ir ļoti ierobežota.

Noslēguma semināra “Vai atpazīsti diskrimināciju” dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros veiktā monitoringa rezultātiem par elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pausto attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti, kas ļauj secināt – sabiedrībā pret invaliditāti joprojām pastāv dažādās attieksmes barjeras. Cilvēki ar invaliditāti netiek objektīvi novērtēti, nereti no viņiem baidās, bet invaliditātes apzīmējumus izmanto kā lamu vārdus. Visuzskatāmāk tas redzams komentāros sociālajos tīklos un dažādos ziņu portālos, kas apliecina – līdz šim veiktais darbs sabiedrības izglītošanā aizvien vēl ir nepilnīgs. 

Šajā projektā paveiktais ir tikai pirmie soļi, kas ļautu nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti iespējas apzināties savas tiesības, kā arī ieraudzīt labāko veidu savu tiesību aizsardzībai. Turpinot iesākto darbu, nepieciešams gan papildināt dažādu viegli uztveramu materiālu klāstu, skaidrojot viņu tiesības un iespējas tās aizstāvēt, gan turpināt apmācību Latvijas reģionos, lai cīņā pret diskrimināciju iesaistītu iespējami daudzu organizāciju pārstāvjus. Diskriminācijai nav vietas vienlīdzīgā un iekļaujošā sabiedrībā!

Seminārs ir daļa no aktivitātēm projektā “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.