ANO Konvencija Latvijā

Latvijas Republikas Saeima 2010.gada 1.martā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām”. Tā Latvijā stājās spēkā 2010.gada 31.martā. Likuma “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” (https://likumi.lv/doc.php?id=205248) 2.pantā noteikts, ka ANO konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija. Pārējās nozaru ministrijas, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus, ir atbildīgas par to, lai tajos tiktu iekļauts cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju princips, tādējādi nodrošinot ANO konvencijā noteikto personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu savā nozarē.

Šeit varat atrast Latvijas normatīvos aktus, kas nosaka, kā Konvencija tiek īstenota mūsu valstī.

https://www.lm.gov.lv/lv/ano-konvencijas-par-personu-ar-invaliditati-tiesibam-pamatnostadnu-istenosanas-dokumenti

http://polsis.mk.gov.lv/api/file/file7307428259624753733.doc