Pētījums par vides pieejamību

Kā informē Labklājības ministrija (LM), tās uzdevumā īstenots pētījums “Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs”. Tā mērķis bija iegūt pārskatu par vides un informācijas pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs, lai palielinātu publisko pakalpojumu un ēku skaitu, kurās ir nodrošināta vides pieejamība visām sabiedrības grupām, t. sk. cilvēkiem ar invaliditāti. No 2020. gada jūnija līdz oktobrim valsts un pašvaldību iestādes veica pašnovērtējumu par  2249 ēkām.

Pētījumā tika izmantota LM izstrādāta kritēriju sistēma, ar kuru vides un informācijas pieejamība tika klasificēta trijos līmeņos: pieejams, daļēji pieejams vai nepieejams.

Vides un informācijas pieejamība tika vērtēta pēc kritērijiem:

  • bezšķēršļu piekļuve ēkai,
  • iespēja  pārvietoties starp stāviem,
  • drošība un evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti,
  • pieejamas sanitārās telpas,
  • pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem.

Secināts, ka kopumā vide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejama tikai 8% ēku, 26% tā ir daļēji pieejama un 67% nav pieejama. Pilnībā vismaz kādā telpas elementā vides pieejamība nodrošināta vairumā publisko ēku.

Vislabāk vides pieejamība nodrošināta Veselības ministrijas pārraudzībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību ēkās (36%), tad pašvaldību veselības aprūpes iestādēs (28%), pēc tam Kultūras ministrijas (25%) un Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esošajās iestādēs (25%).

Vienlaikus pētījumā secināts, ka par vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek domāts aizvien vairāk, taču vides pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta reti. Izteikta tendence iestādēs ir drošības, evakuācijas ceļu nepiemērotība cilvēkiem ar invaliditāti – nav nodrošināti balss paziņojumi, gaismas brīdinājuma signāli, evakuācijas ceļi ir nav marķēti u. c.

Pētījumā norādīts uz esošajām problēmām katrā no analizētajām jomām, kā arī sniegti ieteikumi konstatēto problēmu risināšanai. Vides un informācijas pieejamības risinājumiem ir jābūt pārdomātiem, balstītiem uz cilvēkam piemītošās cieņas, personīgās patstāvības, tostarp izvēles brīvības un personas neatkarības ievērošanas principu, diskriminācijas aizliegumu, pilnīgu un efektīvu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā.

Ar pilnu pētījuma saturu interesenti var iepazīties šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/zinas-un-jaunumi-horizontalais-princips-vienlidzigas-iespejas.