Kā līderības prasmes var mainīt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību?

Līderības prasmes noder ikvienam, bet kā tieši tās varētu uzlabot situāciju cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā? To centāmies noskaidrot diskusijās divās fokusgrupās, diskutējot par iekļaujoša darba tirgus problemātiku ar dažādu Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem, kuriem ir pieredze cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībā.

Šīs diskusijas bija daļa no projekta Fit2LEAD “Līderības prasmes iekļaujošām un daudzveidīgām komandām” aktivitātēm, kas notiek norisinājās četrās Eiropas valstīs – Latvijā, Austrijā, Grieķijā un Portugālē.

Fokusgrupu dalībnieki pārstāvēja gan valsts, gan biznesa sektoru, tostarp – arī pašus strādājošos cilvēkus ar invaliditāti. Viņi kopā diskusijā meklēja atbildes uz jautājumiem, kādas ir cilvēku ar invaliditāti vajadzības, lai veidotu iekļaujošus kolektīvus un attīstītu līderības prasmes? Kādas ir labākās pieejas un metodes, lai veicinātu līderības prasmju attīstību šajā jomā? Kā cilvēku ar invaliditāti līderība darba vidē var veicināt iekļaujoša darba tirgus attīstību?

Balstoties uz fokusgrupas darba rezultātiem, tiks veidotas līderisma prasmju apmācības cilvēkiem ar invaliditāti. Projekta rezultāti tiks publiski pieejami nākamgad.

Dažas atziņas no fokusgrupas diskusijas

  • Ir ļoti svarīgi līdzsvarot cilvēka ar invaliditāti īpašās vajadzības darbā un biznesa intereses. Jo smagāka invaliditāte, jo svarīgāks ir valsts atbalsts, kas veicinātu darba devēju ieinteresētību pieņemt darbā cilvēkus, kuri nespēj strādāt pilnu darba dienu vai izpildīt paredzēto apjomu.
  • Uzņēmumiem, kura ir daļa no starptautiskajiem uzņēmumiem, ļoti palīdz mātes uzņēmumu pieredze, kas ir vērsta uz iekļaujošas darba vides veidošanu.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.