sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Politikas plānošanas dokuments Drukāt
Politikas plānošanas dokuments
Politikas plānošanas dokumenti
 
Pašlaik politika, piemēram, veselības aprūpes politika, labklājības politika Latvijā tiek plānota ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem) un īstermiņā (līdz trim gadiem).
Pastāv trīs dažādi politikas plānošanas dokumentu veidi:
1) pamatnostādnes;
2) plāns;
3) koncepcija.
Katram no tiem ir savas funkcijas un loma kopējā politikas plānošanas sistēmā.
 
Pamatnostādnes ir uz konkrētu, valstij nozīmīgu mērķu sasniegšanu vērsts vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver plašu jautājumu loku un ko izstrādā laikposmam no pieciem līdz septiņiem gadiem.
 
Pamatnostādnes ietver:
1.     Esošās situācijas raksturojumu attiecīgajā nozarē;
2.     Informāciju par risināmo jautājumu sasaisti ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem;
3.     Identificētās problēmas, kuru risināšanai nepieciešama noteiktas politikas īstenošana;
4.     Būtiskākos politikas pamatprincipus, politikas mērķus un, ja nepieciešams, arī apakšmērķus un prioritātes;
5.     Rīcības virzienus politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai un turpmākās rīcības plānojumu;
6.     Piedāvātā risinājuma sākotnējā ietekmes novērtējuma rezultātus;
7.     Rīcības plānojumā paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildes termiņu;
8.     Politikas rezultātus, tiem pakārtotos darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, kas norāda uz izvirzīto mērķu sasniegšanas progresu;
9.     Ietekmes novērtējumu uz valsts un pašvaldību budžetiem;
10.Par paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi atbildīgās institūcijas;
11.Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtību un politikas plānošanas dokumentus, kuri atzīstami par spēku zaudējušiem.
Piemēram, Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-
2017.gadam –  
 
Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, ko izstrādā politikas ieviešanai noteiktā nozarē laikposmam līdz trim gadiem.
 
Plāns ietver
1.     Esošās situācijas raksturojumu attiecīgajā nozarē;
2.     Informāciju par plāna sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu un plānošanas reģionu attīstības programmām, attiecīgās jomas vai nozares prioritātēm un citiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
3.     Plāna mērķi;
4.     Pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei, kā arī tiešos darbības rezultātus;
5.     Termiņus pasākumu īstenošanai ar precizitāti no viena līdz trim mēnešiem; pasākumu izpildei nepieciešamo finansējumu;
6.     Par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas un, ja nepieciešams, pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas;
7.     Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtību un plānus, kuri atzīstami par spēku zaudējušiem.
Piemēram, Plāna pamatnostādņu Veselīgs uzturs 2003.-2013. ieviešanai http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/pamatnostadnes_veseligs_uzturs_0313.pdf
 
Koncepcijair politikas plānošanas dokuments, ar kuru sniedz informāciju par noteiktas problēmas esību vai par nepieciešamā normatīvā regulējuma būtību, par iespējamo turpmāko rīcību vai par problēmas iespējamiem risinājuma variantiem.
 
Koncepcijā ietver
1.     Problēmas vai situācijas izklāstu;
2.     Risinājuma variantus un informāciju par to, kādā veidā katrs no tiem risina minēto problēmu, kā arī sākotnējā ietekmes novērtējuma rezultātus;
3.     Risinājuma variantu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem;
4.     Priekšlikumus turpmākās rīcības plānojumam, norādot termiņus un atbildīgās institūcijas paredzēto uzdevumu veikšanai; politikas plānošanas dokumentus, kuri atzīstami par spēku zaudējušiem.
Piemēram, Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcija
 
Citi plānošanas un ar plānošanu saistītie dokumenti
 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, ar kura izstrādes gaitu var iepazīties interneta vietnē www.latvija2030.lv
 
Nacionālais attīstības plāns ir hierarhiski augstākais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas apstiprināts Ministru kabinetā 2006.gada 4.jūlijā. Ar plāna tekstu, tā īstenošanas un uzraudzības procesiem var uzzināt vairāk interneta vietnē www.nap.lv
  
Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību izstrādā visam Ministru kabineta pilnvaru laikam. Tā ietver Ministru kabineta darbības prioritātes, sasniedzamos mērķus un rezultātus. Deklarācijas īstenošanai Ministru kabinets izstrādā un apstiprina Valdības rīcības plānu, kurā norāda konkrētus uzdevumus Deklarācijā izvirzīto mērķu sasniegšanai, katra uzdevuma īstenošanas termiņu un par uzdevuma īstenošanu atbildīgās iestādes, kā arī citu nepieciešamo informāciju. Valdības rīcības plāns
 
Informatīvais ziņojums ir informācija vai pārskats par Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas gaitu, par Ministru kabineta atbalstīta plānošanas dokumenta īstenošanu vai tiesību akta izpildi, vai problēmām kādā atsevišķā jomā.
 
Politikas plānošanas dokumentus meklējiet
un datu bāzē POLSIS
 
Vairāk par attīstības plānošanu lasiet
Attīstības plānošanas sistēmas likums
Teritorijas attīstības plānošanas likums
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243509