sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Atzinuma sniegšana Drukāt
Atzinuma sniegšana
Atzinuma sniegšana
 
Atzinums – tas ir viedoklis par ministrijas izstrādātu likumprojektu, Ministru kabineta noteikumu projektu vai politikas dokumenta projektu. Likumprojektu, Ministru kabineta noteikumu projektu vai politikas dokumenta projektu sauc pat tiesību aktu projektiem.
 
Atzinumu ir iespējams sniegt pēc tam, kad tiesību aktu projekts ir publiskots – publicēts ministrijas mājaslapā vai Ministru kabineta mājaslapā.
 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” tiesību aktu projekti jāpublisko vismaz divas nedēļas pirms to pieteikšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Šajā posmā tos sauc arī par diskusiju dokumentiem. Ministrija var publiskot tiesību aktu projektu arī pašā tā izstrādes sākumposmā, aprakstot, kāda ir iecere par topošo tiesību aktu projektu.
 
Atbildīgajai amatpersonai, uzsākot projekta apspriešanu, ir iespēja precīzi noformulēt, kādu ekspertīzi/pienesumu valsts pārvalde sagaida no sabiedrības un nevalstiskām organizācijām; kādi jautājumi ir īpaši diskutējami; kādi statistiskie/pētījumu vai cita veida dati būtu noderīgi projekta izstrādātājiem, tā gūstot papildu informāciju sekmīgai projekta izstrādei.
 
Ārvalstu sabiedrības līdzdalības praksē (piemēram, Lielbritānijā, Īrijā, Igaunijā) tiek izmantoti t.s. diskusiju dokumenti, kur izklāstītas valsts pārvaldes piedāvātās nostādnes un diskutējamie jautājumi saistībā ar konkrēta normatīvā dokumenta, regulējuma izstrādi. No 2013.gada 1.jūlija šādi diskusiju dokumenti tiek veidoti arī Latvijā.
 
Ievērojiet, ka atzinums jāsniedz noteiktā termiņā!
·        Par diskusiju dokumentu atzinumu sniedz termiņā, kas norādīts pie publikācijas.
·       Par tiesību aktu projektu, kas pieteikts Valsts sekretāru sanāksmē, atzinums jāsniedz 2 nedēļu laikā. Ja šajā laikā atzinums netiek saņemts, tiek uzskatīts, ka iebildumu pret šo projektu nav.
 
Sniedzot atzinumu:
·        Rakstiet to uz savas biedrības veidlapas;
·       Norādiet adresātu (ministriju, kas izstrādājusi dokumentu; varat vienlaikus adresēt atzinumu arī Valsts kancelejai, kas atbildīga par dokumenta virzību Ministru kabinetā);
·        Ja dokuments jau ir pieteikts Valsts sekretāru sanāksmē, norādiet VSS numuru (piemēram, VSS-1020); ja dokuments tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā, norādiet TA numuru (piemēram, TA-1020);
·        Norādiet, ka Jūsu sūtītā vēstule ir ATZINUMS par konkrētu diskusiju dokumentu vai tiesību akta projektu;
·        Ja Jūs iebilstat pret šāda dokumenta pieņemšanu KOPUMĀ, tad atzinumā norādiet, ka iebilstat pret projekta tālāku virzību;
·        Sākumā norādiet savus IEBILDUMUS un PRIEKŠLIKUMUS par dokumentu kopumā;
·       Ja Jums ir iebildumi pret konkrētiem dokumenta punktiem, tad rakstiet, ka Jums ir IEBILDUMI pret konkrētu formulējumu, sniedziet pamatojumu (argumentus, kāpēc iebilstat) un, ja Jums ir konkrēts viedoklis, norādiet, kādu redakciju piedāvājat, jo kvalitatīvam atzinumam būtu jāsniedz ne tikai kritika, bet jāpiedāvā arī risinājums;
·        Vienmēr lietojiet vārdu IEBILDUMI tad, kad vēlaties paust viedokli, ka esat PRET kādas konkrētas normas ieviešanu;
·        Ja Jūsu nostāja nav tik kategoriska, lietojiet vārdu PRIEKŠLIKUMI;
·        Atzinumu paraksta biedrības vadītājs;
·        Ja atzinumu rakstījis cits cilvēks, tad zem vadītāja paraksta norādiet šī cilvēka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (tālruni, e-pastu).
 
Atzinumu nosūta vai nu elektroniskā veidā - uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi, vai arī pa pastu.
 
Pēc Valsts sekretāru sanāksmes saņemtie atzinumi tiek apkopoti IZZIŅĀ, kur atspoguļojas visu atzinumu sniedzēju iebildumi un priekšlikumi. Ja ministrijai, kura izstrādā dokumentu, neizdodas vienoties par citu ministriju sniegto iebildumu iestrādāšanu dokumentā, tad tiek rīkota SATRPMINISTRIJU SASKAŅOŠANAS SANĀKSME. Ja Jūsu organizācija ir sniegusi atzinumu, tad būtu obligāti jāpiedalās arī saskaņošanas sanāksmē. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka biedrība neuztur savus iebildumus. Par saskaņošanas sanāksmes laiku interesējaties pie projekta izstrādātāja!
 
 
 
 
ATZINUMA PARAUGS
 
ORGANIZĀCIJAS VEIDLAPA
 
___________________________________________________________________
Rīgā, 02.10.2013., 2-10/                                                     
LR Veselības ministrijai
NTSP sekretariātam
Atzinums par projektu „Veselības aprūpes
finansēšanas likums” (VSS-1754)
 
Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk tekstā - LDDK) ir iepazinusies ar Veselības ministrijas (VM) izstrādāto likumprojektu „Veselības aprūpes finansēšanas likums”(turpmāk tekstā - Projekts).
 
LDDK ir izvērtējusi VM sagatavoto Projektu un izsaka šādus iebildumus:
 
1.     LDDK iebilst pret 2.panta 1.daļu VM piedāvātajā redakcijā
 
Pamatojums:
LDDK iebilst pret pakalpojuma sniegšanas sasaisti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, jo šis nodoklis savu īpatnību dēļ (dažādas likmes, dažādi atvieglojumi u.c.) nav piemērots veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai;
 
2.     LDDK iebilst pret 2.panta 2.daļu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
2.1.          Apzīmējums „Šā panta pirmās daļas 1.,2., un 3.punktā minētais valsts budžeta finansējums” neliecina par apdrošināšanas faktora klātesamību;
2.2.          LDDK konceptuāli neiebilst pret to, ka budžeta finansējums ir ne mazāks kā 4,5 % apmērā no iekšzemes kopprodukta prognozes, tomēr LDDK skeptiski vērtē iespēju nodrošināt šādu finansējuma līmeni ar šādu ierakstu likumā, jo:
1)    Šis likums nav augstāka līmeņa normatīvais akts par budžeta likumu kārtējam gadam;
2)    Likums par budžetu kārtējam gadam noteikti būs jaunāks par šo likumu;
3)    Par to, kurš no abiem ir speciālais normatīvais akts, viedokļi var būt atšķirīgi.
 
Ņemot vērā augšminēto, šāds nosacījums likumā var būt tikai rekomendējošs. 
 
 
3.     LDDK iebilst pret 3.panta 1.daļas 2.punkta a) apakšpunktu VM piedāvātajā redakcijā
 
Pamatojums:
Plānveida veselības aprūpi sievietēm pēcdzemdību periodā vajadzētu nodrošināt vismaz 70 dienas, kas ir iespējamais maternitātes darbnespējas periods. 
Priekšlikums:
3.panta 1.daļas 2.punkta a) apakšpunktā skaitli „42” aizstāt ar skaitli „70.”
 
4.     LDDK iebilst pret 4.panta 1.daļas 5. un 6.punktu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
4.panta 1.daļas 5. un 6.punkts nesniedz skaidru priekšstatu par saikni ar Latvijas valsti, kā arī par teritoriju, kurā tiek nodrošināti pakalpojumi šajos punktos minētajām personām.
 
5.LDDK iebilst pret 6.pantu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
LDDK ieskatā 2.panta pirmās daļas 5.punktā minētie finansējuma avoti nav uzskatāmi par Valsts veselības apdrošināšanas līdzekļiem.
 
6.LDDK iebilst pret 8.pantu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
LDDK ieskatā nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos kontos ieskaitāmi ne tikai gada beigās valsts pamatbudžeta kontos esošo līdzekļu atlikums, kas radies no veselības apdrošināšanas brīvprātīgajām iemaksām un vienreizējiem, brīvprātīgiem maksājumiem, bet arī atlikums, kas radies no veselības apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 
7.LDDK iebilst pret 11.pantu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
7.1. 11.panta 1.daļas 14. un 15. apakšpunktā noteiktajām grupām nav pamata noteikt vecuma ierobežojumus. Šeit kritērijam ir jābūt citam – izglītošanās pilna laika klātienē;
7.2. nav skaidrs, kādēļ Projekta 11.panta 1.daļas 9., 13., 15., 15. un 16.apakšpunktā noteiktajām grupām pēc statusa zaudēšanas izvēlēts 9 mēnešu aizsardzības periods. LDDK ieskatā ir jānosaka 12 mēnešu aizsardzības periods.
7.3. Ņemot vērā, ka atbilstība konkrētam statusam tiks vērtēta pēc iepriekšējā taksācijas periodā veiktajām iemaksām, Projekta 11.panta 1.daļas 1.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 10.; 11. un 12. apakšpunktā noteiktajām grupām ir nepieciešams 12 mēnešu aizsardzības periods pēc statusa zaudēšanas;
7.4. valstij no budžeta līdzekļiem nav jāveic veselības apdrošināšanas iemaksu kompensācija, bet gan iemaksa.
 
 
8.LDDK iebilst pret 12.panta 3.daļu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
8.1. 12.panta 3.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem tiek izvirzītas daudz augstākas prasības, nekā šā panta 2.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem. (3.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem ir noteikts minimālais IIN apmērs, savukārt ) savukārt 2.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem nav noteikts minimālais IIN apmērs);
8.2. 12.panta 3.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem attiecībā uz maksājuma termiņiem tiek izvirzītas augstākas prasības, nekā 2.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem (3.daļā ir noteikts, ka IIN apmērs ir reizināms ar 12, savukārt 2.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem ir noteikts 11 kalendāro mēnešu periods);
8.3. Minimālā IIN apmēra noteikšana, neatkarīgi no personas ienākumiem un tai piemērojamiem atvieglojumiem, faktiski nozīmē orientāciju uz fiksētu veselības iemaksu apmēru atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, kas ir pretrunā ar citām nodokļu maksātāju kategorijām noteikto proporcionālo nodokļa likmi no ienākumiem, kas paliek pēc attaisnoto izdevumu, neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošanas.
 
9.LDDK iebilst pret 12.panta 4. un 5.daļu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
12.panta 4. un 5.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem attiecībā uz maksājuma termiņiem tiek izvirzītas augstākas prasības, nekā 2.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem (4. un 5.daļā.daļā ir noteikts 12 mēnešu periods, savukārt 2.daļā minētajiem nodokļu maksātājiem ir noteikts 11 kalendāro mēnešu periods).
Priekšlikums:
Noteikt visām kategorijām vienādu maksāšanas /attaisnotās nemaksāšanas summāro periodu, kas varētu būt 9 līdz 10 mēneši iepriekšējā kalendārajā gadā vai iepriekšējo 12 mēnešu periodā.
 
10.LDDK iebilst pret 14.panta 2.teikumu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
LDDK ieskatā nav pamatojuma noteikt, ka valsts veselības apdrošināšanas obligātajās iemaksās ietilpst 92% no plānotās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma daļas, kas nodalīta no valsts budžetam saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu piekritīgās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas atbilstoši tās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas īpatsvaram, kas attiecināma uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteikto nodokli.
Obligātajās iemaksās jāietilpst visai valsts budžetam saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu piekritīgajai iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma daļai, kas iekasēta no tām ienākuma nodokļa pozīcijām, kuras saskaņā ar šo likumu maksātājiem dod tiesības saņemt valsts veselības apdrošināšanas pakalpojumus.
 
11. LDDK iebilst pret 15.panta 2.daļu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
LDDK uzskata, ka nav pamata noteikt tik ļoti augstu brīvprātīgas valsts veselības apdrošināšanas iemaksu līmeni, jo:
11.1. saskaņā ar Koncepcijas 4.tabulā ietverto informāciju, uz apdrošināšanu attiecināmās faktiskās veselības aprūpes izmaksas uz vienu darbspējas vecumā esošu IIN maksātāju 2011.gadā bija Ls 2,59 (3,68 euro) mēnesī.
11.2. Ja pieņemam, ka Koncepcijas 4.tabulā ietvertie aprēķini balstīti uz neprecīziem datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijā un koriģējam šo lielumu ar koeficientu 1,2, tad uz apdrošināšanu attiecināmās faktiskās veselības aprūpes izmaksas uz vienu IIN maksātāju bija Ls 3,10 (4,42 euro) mēnesī.
11.3. No tā izriet, ka plānotais iemaksas apmērs 28 euro mēnesī vairāk nekā 6 reizes pārsniedz attiecīgās IIN maksātāju grupas faktiskās veselības aprūpes izmaksas.
11.4. Pat ja pilnā mērā ievērojam starppaaudžu solidaritātes principu un koriģējam iedzīvotāju skaitu atbilstīgi tautskaites rezultātiem, uz apdrošināšanu attiecināmās faktiskās veselības aprūpes izmaksas uz vienu IIN maksātāju nepārsniedz Ls 15,10 (21,49 euro) mēnesī.
 
 
Ģenerāldirektore
L.Meņģelsone
 
 
Leiškalns
67225162
 
 
 
 
 
 
 
Atzinumu Jums var palīdzēt uzrakstīt NVO pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē, kā arī Valsts kancelejas darbinieki apmeklētāju pieņemšanas laikā (vairāk par to lasiet „Iesniegumi. Vēstules”).
 
Biedrība var sniegt vairākus atzinumus par vienu un to pašu dokumentu, jo tiesību akta projekts sākumā var tikt izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē, tad – Ministru kabineta komitejas sēdē un pēc tam – Ministru kabineta sēdē. Dokumentā var tikt pakāpeniski izdarītas dažādas izmaiņas, tāpēc organizācijai, kura sniedz atzinumu, jāseko šīm izmaiņām.
 
Kā Jūs varat uzzināt par to, ka Ministru kabinetā iesniegts konkrēts dokuments, kā arī par to, kā šis dokuments mainās?
 
Šim mērķim iesakām parakstīties uz jaunumiem par tiesību aktu projektiem.
 
Parakstīties iespējams Ministru kabineta mājaslapā.
1. Sameklējiet sadaļu „Tiesību aktu projekti".
 
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243494