sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti Drukāt
Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti

 

 


Kas ir EDF jeb Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti?


Lai Eiropā mainītu sabiedrības attieksmi un izpratni par invaliditāti, lai ietekmētu likumdošanu šajā jomā, 1996. gadā Beļģijā tika nodibināta asociācija ar nosaukumu – The European Disability Forum (EDF), ko latviešu valodā tulkojam: EIROPAS FORUMS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, bet saīsinājumā lietojam nemainītu abreviatūru – EDF.
 
Ja sākumā EDF veidoja Eiropas un nacionālās cilvēku ar invaliditāti organizācijas, kā arī vecāki bērniem ar invaliditāti, kas līdz tam nebija spējīgi pārstāvēt sevi, tad patlaban tajā apvienojušās vairāk kā 100 dalīborganizāciju. Pa vienai sadarbības jeb jumta organizācijai no 27 ES dalībvalstīm, 3 organizācijas no Brīvās ekonomiskās zonas (EEZ EBTA) valstīm: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, un vairāk kā 70 dažāda mēroga (Eiropas, nacionālās vai vietējās) asociācijas, kas apvieno nevalstiskās organizācijas pa invaliditāšu veidiem, piem., Autisms Eiropā (Autism-Europe), Cerebrālās triekas Eiropas kopienu asociācija (CP-ECA), Eiropas Alianse cilvēkiem ar muskuļu distrofiju (EAMDA) u.c.
 
Šobrīd Eiropā ir vairāk kā 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti. Daudzi no tiem joprojām saskaras ar diskrimināciju, ir norobežojušies vai norobežoti no sabiedrības, ir vientuļi, un daudziem no viņiem ir zemi ienākumi.
 
EDF ir cilvēku ar invaliditāti balss Eiropā.
 
Tā ir neatkarīga un unikāla apvienība. EDF ikdienas darbs aptver visas Eiropas Savienības jurisdikcijas, kā arī lielu daļu ES iniciatīvu, ierosinot jaunus tiesību aktus un meklējot veidus, kā pārstāvēt un aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti tiesības visās politiskajās jomās.
EDF mērķis ir Eiropas Savienības likumdošana, jo katram ES lēmumam un iniciatīvai ir tieša ietekme uz Eiropas pilsoņu ar invaliditāti dzīvi visos tās līmeņos.
 
SUSTENTO ir dalīborganizācija Eiropas Forumā cilvēkiem ar invaliditāti kopš 2002.gada.

 


Starptautiskā Autotransporta apvienība (IRU) un Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti (EDF) publicē ieteikumus taksometru vadītājiem
Starptautiskā Autotransporta apvienība (IRU) un Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti (EDF) ir apvienojuši spēkus, lai izstrādātu un izplatītu Pieejamības kontroljautājumus ar ieteikumiem, kas palīdzētu taksometru vadītājiem uzlabot pakalpojumu kvalitāti, ko viņi sniedz klientiem ar invaliditātēm un ierobežotām pārvietošanās spējām.
EDF jaunumi 2011.gada martā
ES Padome pieņēmusi direktīvu par pārrobežu vselības aprūpi.
EDF jaunumi 2011.gada februārī
Šindlera balvas mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti vajadzību apzināšanos visās Eiropas arhitektu skolās, tādējādi sekmējot pieejamības īstenošanu. Tā motivē jaunos arhitektus radīt vidi, kas atvērta un pieejama ikvienam, neatkarīgi no vecuma, statusa vai fiziskajām spējām. 2010. gada konkursa dalībnieku uzdevums bija pārveidot Berlīnes Olimpisko spēļu vietu iekļaujošā vidē.
EDF strādā pie likumdošanas par dzelzceļu sistēmu saskaņā ar cilvēku ar invaliditāti vajadzībām
Eiropas Komisija ir pilnvarojusi Eiropas Dzelzceļu Aģentūru (ERA) izstrādāt un pārskatīt Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (TSIs) ar mērķi paplašināt to darbības jomu visā Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmā. Pilnvaru ir parakstījis Komisijas viceprezidents Sīms Kallas, un pārstrādātais TSIs “Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām” (TSI PRM) projekts tā galīgajā variantā tiks nodots 30 mēnešus pēc šīs pilnvaras izziņošanas.
EDF jaunumi 2011.gada janvārī
Solis virzienā uz to, lai bērnība nebūtu jāpavada valsts sociālajās iestādēs. EDF kopā ar Garīgi slimo cilvēku interešu aizstāvības centru (MDAC), Inclusion Eirope un Inclusion International izplatīja ziņojumu delegātiem, kas bija ieradušies uz pēdējo PVO-Eiropa konferenci Buharestē. Ziņojumā tiek analizēts, kā Deklarācija sekmē UNCRPD 19. panta, kas nosaka tiesības dzīvot sabiedrībā, īstenošanu.
2011. – Eiropas brīvprātīgā darba – gads mudina: “Brīvprātīgais, radi pārmaiņas!”
Kāds Eirobarometra pētījums 2010. gada maijā atklāja, ka 3 no 10 eiropiešiem aktīvi iesaistījušies brīvprātīgajā darbā. Attiecībā uz brīvprātīgo darbu pastāv daudz dažādu definīciju un tradīciju. Galvenā šo aktivitāšu iezīme ir tā, ka visur, kur vien cilvēki apvienojas, lai palīdzētu cits citam un atbalstītu grūtībās nonākušos, ieguvēja ir gan sabiedrība kopumā, gan katrs brīvprātīgā darba veicējs individuāli.
EDF saskata nepieciešamību pēc “horizontālas” pieejas pieejamības jautājumiem un pēc aktīvākas rīcības ES līmenī
ZIŅOJUMS NO “TEN” (Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrība) SADAĻAS PAR “LABU PRAKSI ATTIECĪBĀ UZ PILSĒTAS MOBILITĀTI”, kur vērsta uzmanība uz to, ka Eiropas Komisija ir nolēmusi radīt platformu pasažieru tiesībām pilsētas sabiedriskajā transportā, kuras mērķis ir veicināt dialogu ar ieinteresētajām pusēm, ieskaitot lietotāju grupas, lai noteiktu vislabāko praksi ES mērogā un nosacījumus pasažieru tiesību stiprināšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.
EDF jaunumi 2010.gada decembrī
Decembra ikmēneša EDF ziņu izdevums atspoguļo Eiropas Savienības ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām oficiālos ratifikācijas soļus.
EDF ieguldījums Eiropas invaliditātes likuma gadagrāmatas veidošanā
Invaliditātes likuma un politikas joma ir jauna, un tā strauji izplešas Eiropas līmenī. Tā aptver virkni dažādu ar pamatjomu saistītu problēmu, ieskaitot nediskrimināciju, transportu, izglītību, nodarbinātību un dzīves apstākļus. Šajā gadagrāmatā apkopoti visi svarīgākie notikumi, un tā ir neaizstājams uzziņas materiāls juristiem, sabiedriskās politikas analītiķiem, zinātnes darbiniekiem, valdības institūcijām un pilsoniskās sabiedrības grupām.
EDF jaunumi 2010.gada novembrī
Uzsākta kampaņa, kuras mērķis ir uzlabot cilvēku ar invaliditāti iespējas izmantot internetu. Jauna interneta vietne ar nosaukumu “Salabo internetu” dod cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ļaudīm iespēju ziņot par problēmām, ar kurām viņi sastopas, sērfojot internetā.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4222875