sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas Invaliditātes forums Drukāt
Eiropas Invaliditātes forums

2003. gada 25. oktobrī Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO tiek uzņemta Eiropas Invaliditātes forumā.  Izeja uz mājaslapu.(www.edf-feph.org).

Eiropas Invaliditātes forums ir personu ar invaliditāti jumta organizācija, kas aizstāv vairāk nekā 100 miljonu cilvēku ar invaliditāti intereses Eiropā. Tā ir unikāla platforma, kas apvieno personu ar invaliditāti organizācijas no visas Eiropas. EDF Eiropā ir spēcīga, vienota cilvēku ar invaliditāti balss.

EDF Vīzija

Mēs redzam, ka cilvēki ar invaliditāti Eiropā ir pilnībā iekļauti sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem un ka mūsu cilvēktiesības, kā noteikts CRPD (Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas), tiek pilnībā ievērotas un aizsargātas CRPD principi ir galvenie šajā redzējumā, un tie sniedz informāciju par mūsu aizstāvības mērķiem un mūsu darba veidu.

Misija

Mūsu misija ir nodrošināt personu ar invaliditāti pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā un piekļuvi mūsu cilvēktiesībām, aktīvi iesaistoties CRPD politikas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā Eiropā.

Mēs esam pārliecināti, ka ES var būt galvenā loma cilvēktiesību veicināšanā Eiropas reģionā un pasaulē. 

Mēs esam pārliecināti, ka, darbojoties kolektīvi, EDF un tā dalībnieki un partneri var kopīgi cīnīties par spēcīgu uz sociālajām un uz cilvēktiesībām balstīto Eiropu, kurā nepārtraukti tiek praktizēta un uzlabota demokrātiska, aktīva pilsoniskā līdzdalība. Pašām Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas Invaliditātes forumam būtu jāiestrādā līdzdalības, nediskriminācijas un atbildības principi cilvēktiesību jomā.

Mēs esam apņēmušies izveidot spēcīgu un iekļaujošu Eiropas Savienību, kurā visiem Savienības pilsoņiem tiek garantētas tiesības dzīvot, ceļot, strādāt, mācīties, balsot vai tikt ievēlētam un kur sievietes, vīrieši un bērni ar invaliditāti bauda šīs tiesības uz vienlīdzīgi ar citiem.

Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka tiek dzirdamas visvairāk atstumto personu ar invaliditāti balsis un tās ir mūsu darba centrā; sievietes un bērni ar invaliditāti, personas ar intelektuāliem vai psihosociāliem traucējumiem, personas ar invaliditāti, kurām nepieciešams intensīvāks atbalsts.

Mēs esam apņēmušies stiprināt sadarbību ar visiem attiecīgajiem nozares dalībniekiem, lai veicinātu universālo dizainu.

Vērtības

EDF vērtības ir balstītas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO CRPD) principiem.

  • Individuālā autonomija, ieskaitot brīvību izdarīt izvēli;
  • Nediskriminācija;
  • Pilnīga un efektīva līdzdalība un iekļaušana sabiedrībā;
  • Cieņa pret atšķirībām un cilvēku ar invaliditāti pieņemšana;
  • Iespēju vienlīdzība;
  • Pieejamība;
  • Vīriešu un sieviešu līdztiesība;
  • Cieņa pret bērnu ar invaliditāti mainīgajām spējām un cieņa pret bērnu ar invaliditāti tiesībām saglabāt viņu identitāti.

Izeja uz mājaslapu

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243526