SUSTENTO > Projekti
Projekti
SUSTENTO atbalstītie projekti
SUSTENTO starptautiskā sadarbība
SUSTENTO līdzdalība projektos
Cilvēku ar īpašām vajadzībām un Latvijas masu mediju savstarpējās sapratnes veicināšana – iespēja veidot labvēlīgu sociālpsiholoģisko vidi
2003. gada decembris – 2004. gada augusts Raising awareness of mass media about people with disabilities – step toward better social psychological environment
Pilsētas variācijas
2003. gada septembris – 2003. gada decembris
Cilvēku ar invaliditāti Nevalstisko organizāciju darbības stiprināšana ES kandidātvalstīs
2003. gada maijs – 2004. gada oktobris Capacity building of disabled people's organisations in the Accession Countries
Attīstība un invaliditāte Baltijas jūras reģionā
2002. gada maijs – 2004. gada maijs Development and Disability in the Baltic Sea region. Nodrošināt Baltijas valstu un Zviedrijas cilvēku ar invaliditāti NVO ilglaicīgu attīstību, veicinot savstarpējās sadarbības izveidi un jaunu finansu avotu piesaisti.
Iepriekšējā 1 2 3 4