sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Kā saņemt asistenta pakalpojumu skolā? Drukāt
Kā saņemt asistenta pakalpojumu skolā?
Kā saņemt asistenta pakalpojumu skolā?
 
No 2012.gada 1.septembra 7-18 gadus veciem bērniem un pilngadīgiem cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu būs iespēja saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs.
Piedāvājam atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par šā pakalpojuma ieviešanu.
 
Kas varēs saņemt asistenta pakalpojumu?
Asistenta pakalpojums paredzēts 7 līdz 18 gadus veciem bērniem, kuriem piešķirts īpašās kopšanas pabalsts, un pilngadīgiem cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu, un kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs.
 
Kad varēs sākt saņemt asistenta pakalpojumu?
Plānots, ka bērni ar invaliditāti no 7 līdz 18 gadu vecumam un pilngadīgie ar I vai II invaliditātes grupu, kas mācās vispārizglītojošās un profesionālajās skolās, asistenta pakalpojumu varēs sākt izmantot no jaunā mācību gada sākuma, proti, jau šā gada septembrī. Vecāki jau tagad var vērsties VDEĀVK, lai saņemtu individuālo rehabilitācijas plānu un ieteikumu asistenta pakalpojumam.
 
Kā asistents palīdzēs skolēnam ar invaliditāti?
Asistenta pakalpojums var ietvert palīdzību šādu darbību veikšanā: pārvietošanās izglītības iestādē, pašaprūpes veikšana (piemēram, personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs, apģērbšanās vai noģērbšanās, apģērba kārtošana), komunikācija ar pedagogu, mācību pierakstu veikšana un mācību materiālu sagatavošana darbam, mācību piederumu un darba vietas sakārtošana, saskarsme ar vienaudžiem un citiem cilvēkiem izglītības iestādē (piemēram, starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos u.c.), līdzdalība izglītības iestādes pasākumos.
 
Cik ilgi asistents palīdzēs?
Pakalpojuma apjoms paredzēts līdz 40 stundām nedēļā, to piešķirs uz mācību gadu. Plānots, ka pirms nākamā mācību gada būs tikai jāapstiprina nepieciešamība turpināt pakalpojuma saņemšanu.
 
Kā bērnu vecāki var pieteikties asistenta pakalpojumam?
Vecākiem skolā jāiesniedz iesniegums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, individuālais rehabilitācijas plāns un VDEĀVK ieteikums. Plānots, ka vecāki varēs skolā vērsties arī tikai ar iesniegumu, un tad skola pati pieprasīs no VDEĀVK nepieciešamos dokumentus.
 
Kas ir individuālais rehabilitācijas plāns?
Invaliditātes likumā noteiktais individuālais rehabilitācijas plāns ir dokuments, kas vienkopus apkopo visu speciālistu ieteikumus un nepieciešamos atbalsta pasākumus personai ar invaliditāti. Tādēļ saskaņā ar Invaliditātes likumu plāna sagatavošanā iesaistīti ģimenes ārsti, sociālais dienests un VDEĀVK.
 
Kas jādara, ja bērnam jau ir noteikta invaliditāte?
Ja bērnam, kurš pretendē uz asistenta pakalpojumu, invaliditāte jau ir noteikta un ir arī saņemts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tad viss garais ceļš plāna iegūšanai nebūs jāiet.
Ja vecāki vēlas, viņi var vērsties uzreiz VDEĀVK ar lūgumu izsniegt individuālo rehabilitācijas plānu un ieteikumu pakalpojuma saņemšanai (vai arī tikai ieteikumu, ja bērnam jau ir pašvaldības sociālā dienesta sastādīts rehabilitācijas plāns), un tad visus dokumentus paši iesniegt savā skolā.
 
Vai dokumenti ir jākārto klātienē?
Vēršam uzmanību, ka VDEĀVK dokumentus ieteikuma saņemšanai iespējams nosūtīt un saņemt pa pastu vai ar elektronisko parakstu. Bērna klātbūtne nav nepieciešama, ja vien komisija bērnam jau ir sniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.
 
Kas pieņems lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu?
Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņems mācību iestāde (jo tieši skola slēgs vienošanos un apmaksās asistentu), kurā bērns mācās. Skola pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem, bet nevērtēs pakalpojuma nepieciešamību (to jau noteiks VDEĀVK ieteikums un individuālais rehabilitācijas plāns).
 
Kā plānota līguma slēgšana?
Skola noslēgs trīspusēju vienošanos starp vecākiem, asistenta pakalpojuma sniedzēju un izglītības iestādi, kurā norādīs arī asistenta pienākumus, tai skaitā ar atrašanos izglītības iestādē un izglītības procesu saistītās darbības, kuru veikšanai asistents paredzēts.
 
Vai asistenta pakalpojumus nodrošinās arī speciālo skolu audzēkņiem?
Jaunais pakalpojums neattieksies uz speciālajām izglītības iestādēm, kuru uzturēšanu nodrošina no valsts budžeta. Šajās mācību iestādēs jau šobrīd tiek piešķirts finansējums tehniskā personāla nodrošināšanai (tai skaitā arī aprūpētājiem un citiem speciālistiem).
 
Vai asistents palīdzēs nokļūt uz/ no skolas?
Nokļūšana uz/ no mācību iestādes jānodrošina ģimenei, tas nebūs asistenta skolā pienākums.
Papildus informējam, ka no 2013.gada 1.janvāra ir plānots ieviest arī asistenta pakalpojumu cilvēka dzīvesvietā. Šo asistentu pienākums būs palīdzēt cilvēkiem ar smagu un ļoti smagu invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur tie mācās, strādā, saņem pakalpojumus (dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Šobrīd Labklājības ministrijā notiek darbs pie šī asistenta pakalpojuma izstrādes, lai precīzi noteiktu mērķa grupas un kritērijus pakalpojuma saņemšanai.
 
Cik bērnu varētu izmantot asistenta pakalpojumu?
2012.gada aprīlī Latvijā bija 1171 bērns vecuma grupā no 7 līdz 18 gadiem, par kuru saņemts bērna invalīda kopšanas pabalsts. Asistents izglītības iestādē varētu būt nepieciešams aptuveni 45% no viņiem jeb aptuveni 530 bērniem.
 
Kur atrodas VDEĀVK nodaļa?
LM atgādina, ka VDEĀVK bērnu nodaļa no 6.augusta klientus pieņem jaunās telpās - Ventspils ielā 53. Tur klientu ērtībām reģistratūrā ir izveidota rindu vadības sistēma ar atsevišķu apkalpošanu bērniem. Tāpat apmeklējumam joprojām var pieteikties iepriekš, rezervējot noteiktu laiku.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5122483