sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > SUSTENTO valdes priekšsēdētājas viedoklis par ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējo (ex-ante) izvērtējumu Drukāt
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas viedoklis par ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējo (ex-ante) izvērtējumu
Gatavojoties ES Kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas periodam, Finanšu ministrija ir sagatavojusi tehniskās specifikācijas projektu ex-ante izvērtējumam. Šī izvērtējuma galvenais uzdevums būs analizēt ES Kohēzijas politikas darbības programmas projektus (turpmāk – DP projekti), kurus izstrādās ES Kohēzijas politikas fondu (ESF, ERAF, KF) vadošā iestāde Latvijā un sniegt ieteikumus par darbības programmas satura uzlabošanu, kā arī veikt DP ietekmes uz vidi novērtējumu. Vairāk ar ex-ante izvērtējuma mērķiem un saturu var iepazīties šeit.

 Ņemot vērā ex-ante izvērtējuma būtiskumu, kā arī tā komplicētību, lai nodrošinātu izvērtējuma uzdevumu saprotamību potenciālajiem izvērtētājiem, tika publicēts tehniskās specifikācijas projekts.
Ex-ante tehniskās specifikācijas projekts atrodams šeit.
Eiropas Komisijas vadlīnijas par ERAF, ESF un KF ex-ante izvērtējumu atrodams šeit.

LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētājas komentārs:

"Mūsu organizācija ir jau ir aktīvi iesaistījusies jaunā struktūrfonda perioda ietvardokumenta izstrādē, pārstāvot savas mērķa grupas – cilvēku ar invaliditāti intereses.

Tieši tāpēc gribētu vērst uzmanību uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas nav ietverti sākotnējā izvērtējuma projektā.
Šie jautājumi gan parādījās Eiropas Komisijas sagatavotajā pirmajā ietvardokumeta projektā, bet – balstoties uz Dānijas prezidentūras lūgumu, tika no tā svītroti ārlietu ministru sanāksmē, kas notika Eiropas Padomē 24.aprīlī Briselē. Pēc  manā rīcībā esošās informācijas, jau tuvākajā laikā notiks nākamā Eiropas Padomes sēde, kurā atkal tiks apspriests nākamā struktūrfondu perioda ietvardokuments, un ir cerība, ka, pateicoties vairāku valstu atbalstam (piemēram, Francija) šīs sadaļas atkal tiks atjaunotas. Tas norāda, ka Latvijai būtu jau savlaicīgi šīs normas jāiestrādā nacionālajā sākotnējās izvērtēšanas projektā. Tās būs noderīgas Latvijas projektu realizētājiem pat gadījumos, ja Eiropas Savienības valstis nespēs vienoties par ietvardokumenta atjaunošanu iepriekšējā redakcijā.
Tātad lūdzam rast iespēju iekļaut sākotnējā izvērtējumā šādus kritērijus:
-          Iekļaut tādus sākotnējos 3 ex-ante noteikumus kā - anti-diskriminācija, dzimumu vienlīdzība un invaliditāte (kas sevī iekļauj arī nepieciešamību nodrošināt visu struktūrfondu ietvaros organizēto pasākumu, pakalpojumu, kā arī veikto celtniecības darbu pilnīgu pieejamību);
-          20% no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem iezīmēt, lai novirzītu sociālās iekļaušanas veicināšanai un nabadzības mazināšanai;
-          Iesaistīt cilvēku ar invaliditāti organizācijas gan paredzamo finansējuma programmu izstrādē, gan to projektu realizācijā, kas tieši ietekmē cilvēku ar invaliditāti iespējas un tiesības.
Visi manis minētie kritēriji ir atrodami arī Latvijas Nacionālā Attīstības plāna pirmās redakcijas paredzētajos rezultātos:
-          tiks uzlabots nodarbinātības un samazināts bezdarba līmenis, mazināta iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība, depopulācijas risks un novecošanās nelabvēlīgā ietekme;
-          infrastruktūras investīciju projektu dzīves cikla izmaksu un ieguvumu bilance ir pozitīva, uzturēšanas izmaksas ir samērīgas ar rezultātu;
-          tiks nodrošināta publisko pakalpojumu augstāka efektivitāte – kvalitātes un
pieejamības uzlabošanās vai izmaksu samazinājums."
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244965