sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Par Kārtību, kādā iespējams saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Drukāt
Par Kārtību, kādā iespējams saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
 
Par Kārtību, kādā iespējams saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
 
Kārtību kādā iespējams saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nosaka Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas.
Noteikumi nav vērsti uz atsevišķām iedzīvotāju sociālajām grupām, piemēram – invalīdiem, bet nosaka kopējo veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību valstī. Veselības aprūpes jomā persona ar invaliditāti tiek uztverta kā persona ar hroniskiem veselības traucējumiem un veselības aprūpes pakalpojumu saņem atbilstoši noteiktajai diagnozei un slimības smaguma pakāpei. Invaliditāti izraisošā slimība ir diagnosticēta, ir veikts ārstnieciskā procesa komplekss, ieskaitot medicīnisko rehabilitāciju, ja to paredz konkrētā ārstniecības metode. Noteikta slimības prognoze un darbspēju zaudējuma apjoms. Pacientam ar invaliditāti veselības aprūpē būtiski saņemt uzturošo terapiju un galvenās problēmas nav saistītas ar nepietiekamu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, bet gan ar pieejamību šim pakalpojumam un sociālo problēmu sakārtošanu personas dzīves vietā.
Trūcīgās personas ir atbrīvotas no iemaksām.
Noteikumi nodrošina to personu aizsardzību, kuru ienākumi ir zemi. Tā piemēram trūcīgām personām, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, nav jāmaksā pacienta iemaksa. Kā arī pacienta līdzmaksājumu neiekasē no trūcīgām personām un I grupas invalīdiem par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.
 
Kam apmaksā, ko apmaksā
 
Noteikumi nosaka, ka no valsts budžeta veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, ja pacientam ir līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību šajos noteikumos minē­tajos gadījumos).
Personai no valsts budžeta līdzekļiem un viņa paša maksājumiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums) šajos Noteikumos un citos veselības aprūpi reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina:
1. ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi, kā arī profilaktisko apskati vienreiz gadā;
2. speciālista sniegto veselības aprūpi;
3. laboratoriskos izmeklējumus un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
4. dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
5. mājas aprūpi;
6. neatliekamās medicīniskās brigādes sniegto palīdzību;
7. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimnīcās un traumpunktos;
8. veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus;
9. aprūpi slimnīcās pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī hronisku slimību paasinājuma gadījumos;
10. rehabilitāciju pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura sniedz 24 stundu neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo palīdzību, vai medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu;
11. kompensējamās zāles un medicīnas ierīces (jāatzīmē, ka no 1.marta personām ar zemiem ienākumiem nav piemērojams līdzmaksājums par medikamentiem).
 
No valsts budžeta neapmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienstu esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību šajos noteikumos minē­tajos gadījumos), un nesedz maksu par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:
1. par speciālistu mājas vizīti, izņemot:
1.2.psihiatra mājas vizītes pie psihiatriskiem slimniekiem pēc psihiatra izvēles;
1.3. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
2. par ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:
2.1. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;
2.2.  I grupas invalīdiem;
2.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;
2.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pamata diagnozes saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijas (turpmāk – SSK-10) kodiem: B20–B24; C00–C97; D37–D48; G05; G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I69; K22.2; L89; T91.3; blakus diagnozes kods visos gadījumos – Z51.5);
2.5. mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu;
2.6. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
2.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši šo noteikumu XIInodaļai „Kārtība, kādā veicama pacientu veselības aprūpe mājās”;
2.8. personām ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā;
 
3. par medicīnisko rehabilitāciju, izņemot:
3.1. ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījumu, ja medicīnisko rehabilitāciju saskaņā ar šo noteikumu IV1 nodaļu sniedz bērniem invalīdiem, bērniem un pacientiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kuriem medicīniskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu saņemšanas, pacientiem ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti;
3.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalīb­niekus un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu;
3.3. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
3.4. ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa, kā arī funkcionālā speciālista konsultāciju.
          Pilnībā visi veselības aprūpes pakalpojumu veidi, kurus no valsts budžeta līdzekļiem neapmaksā, ir noteikti Noteikumu 14.punktā.
Tāpat no veselības aprūpes valsts budžeta neapmaksā pakalpojumus, kas nav veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā pacienta vai tās pavadošās personas transporta un uzturē­šanās izdevumus, kas saistīti ar pārvietošanos, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu.
 
 
 
Maksimālie pacienta maksājumi kalendārā gada laikā
 
Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā slimnīcā nedrīkst pārsniegt 250 latu.
Pacienta iemaksu kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 400 latu. Izziņu par to, ka pacients kalendāra gada laikā ir samaksājis 400 latu par pacientu iemaksām, izsniedz Nacionālā veselības dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.
Pacienta iemaksas
 
Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu Noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā.
 
Pacienta iemaksas apmērs:
 
 Nr.
p.k.
 Veselības aprūpes pakalpojumi
 Pacienta iemaksas apmērs, Ls
 1.
 Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*
 1,00
 2.
 Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)*
 3,00
 3.
 Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)
 5,00
 4.
 Par ģimenes ārsta mājas vizīti
 2,00
 5.
 Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:
  
 5.1.
 slimnīcās
 9,50
 5.2.
 valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās
 5,00
 5.3.
 par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19)
 5,00
 6.
 Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
  
 6.1.
 datortomogrāfiskie izmeklējumi:
  
 6.1.1.
 izmeklējums bez kontrastvielas
 10,00
 6.1.2.
 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:
 15,00
 6.1.2.1.
 par izmeklējumu
 10,00
 6.1.2.2.
 par intravenozo kontrastvielu
 5,00
 6.2.
 kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi
  
 6.2.1.
 izmeklējums bez kontrastvielas
 20,00
 6.2.2.
 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:
 25,00
 6.2.2.1.
 par izmeklējumu
 20,00
 6.2.2.2.
 par intravenozo kontrastvielu
 5,00
 7.
 Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
  
 7.1.
 elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi
 1,00
 7.2.
 sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi
 3,00
  
 galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi
neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi
funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi;
ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;
radionuklīdā diagnostika
  
 7.3.
 endoskopiskie izmeklējumi
 5,00
 7.4.
 rentgenoloģiskie izmeklējumi
  
 7.4.1.
 izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu)
 2,00
 7.4.2.
 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:
 7,00
 7.4.2.1.
 par izmeklējumu
 2,00
 7.4.2.2.
 par intravenozo kontrastvielu
 5,00
 7.5.
 datortomogrāfiskie izmeklējumi:
  
 7.5.1.
 izmeklējums bez kontrastvielas
 10,00
 7.5.2.
 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:
 15,00
 7.5.2.1.
 par izmeklējumu
 10,00
 7.5.2.2.
 par intravenozo kontrastvielu
 5,00
 7.6.
 kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi
  
 7.6.1.
 izmeklējums bez kontrastvielas
 20,00
 7.6.2.
 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:
 25,00
 7.6.2.1.
 par izmeklējumu
 20,00
 7.6.2.2.
 par intravenozo kontrastvielu
 5,00
 8.
 Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju
 3,00
 
Piezīme:   
*  Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra. 
**  Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.
 
Ja nevar segt pacienta iemaksas
 
 Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, nespēj samaksāt pacienta iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi. 
 
No pacienta iemaksām atbrīvotās kategorijas
 
 No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:
1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
5. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
6. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
7. pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
8. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu 4.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
9. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības brigādes;
10. valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
11. visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus; 12. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
13. pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
14. orgānu donori;
15. personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
16.  I grupas invalīdi;
17. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 
Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtība
 
 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazinā­šanu vai novēršanu.
          &a
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5122444