sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > EDF 2011.gada septembra aktualitātes Drukāt
EDF 2011.gada septembra aktualitātes

Mēs negribam, ka mūs pamet uz perona
 

2007. Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām Eiropas parastajā un ātrgaitas dzelzceļu sistēmā. Šajā plašajā regulējumā izklāstīto pamatnostādņu mērķis ir uzlabot dzelzceļa transporta pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Pašlaik notiek šo tehnisko specifikāciju pārskatīšana. Galīgais priekšlikums par tehniskajām specifikācijām ir gaidāms 2012. gada oktobrī.

 

Eiropas Forumu cilvēkiem ar invaliditāti šajā pārskatīšanas procesā pārstāv tā biedri, piedaloties darba grupā, kas atbildīga par šī dokumenta sagatavošanu. EDF ir tur, lai pārliecinātos, ka tiek ņemtas vērā cilvēku ar invaliditāti kustības prasības. Šīs prasības, kas izklāstītas mūsu nostājas dokumentā, paredz, ka visiem cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas izmantot dzelzceļa transportu un ka visi jaunie vilcieni un stacijas atbilst tehniskajām prasībām, ko nosaka pieejamības kritēriji.

 our position paper

 

Jāņem vērā, ka ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uzliek Eiropas dalībvalstīm jaunus pienākumus, pieņemot vai pārskatot tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka lietotāju vajadzības un tiesības tiek pilnībā ievērotas. Paralēli EDF cenšas panākt, lai piemērošanas vēriens būtu pēc iespējas plašāks un, vēlams, aptvertu visu ES dzelzceļu tīklu. 

 

Tehniskās specifikācijas pašlaik tiek apspriestas. Šo diskusiju gaitā kļūst skaidrs, ka dzelzceļu operatori un vilcienu ražotāji diezgan negribīgi īsteno dažas no pašām svarīgākajām pieejamības prasībām, piemēram, plašākas durvis, pa kurām var iekļūt cilvēks ratiņkrēslā, un universālas tualetes vilcienos. EDF pauž bažas, ka pārskatīšana novedīs pie nepietiekamas pieejamības prasību ievērošanas, tāpēc strikti turas pie savām prasībām, paredzot, ka tehniskās specifikācijas kļūs par vērienīgu līdzekli, ar kura palīdzību īstenot ANO Konvencijā paredzētos dzelzceļa pieejamības aspektus.

 

Nākamajā sapulcē tiks apspriesta šo tiesību aktu īstenošana. EDF ir nepiekāpīgs savā prasībā, lai saprātīgā laika posmā tiktu nodrošināta pilnīga pieejamības prasību ievērošana. Ņemot vērā ritošā sastāva un staciju ilgo „mūžu”, Eiropas dzelzceļu sistēma cilvēkiem ar invaliditāti būs nepieejama vēl vairākus gadu desmitus, ja nekavējoties netiks noteikti konkrēti termiņi.

 

Dzelzceļa industrijas pārstāvji baidās, ka izmaksas, ko prasīs pieejamības kritēriju nodrošināšana, būs nepamatoti augstas. Tāpēc paralēli tehnisko specifikāciju pārskatīšanā ieguldītajam darbam EDF strādā arī pie tā, lai pieejamības iekļaušana būtu obligāta dzelzceļa sektoru finansēšanas programmās.  

 

Download EDF position paper on the technical specificities: TSI PRM here

 
Contact EDF: Maria Nyman |T +32 2 286 51 84 | Maria.nyman@edf-feph.org

Vai jaunatne patiešām iesaistās?

Jā! Šomēnes Briselē notika 2. Jauniešu sanāksme par brīvprātīgo darbu, un tās ietvaros EDF Jauniešu komiteja rīkoja semināru par brīvprātīgo darba iespējām.

 

Eiropas Brīvprātīgo gada ietvaros Eiropas Jauniešu forums rīkoja 2. Jauniešu sanāksmi, lai institūcijām un plašākai publikai sniegtu izsmeļošāku informāciju par brīvprātīgo darba lielo nozīmi un brīvprātīgo tiesībām. Pasākuma mērķis bija izteikt atzinību jaunajiem brīvprātīgajiem, iepazīstināt jauniešus ar organizāciju darbu un ar labākajiem prakses piemēriem.

European Year of Volunteering,

the European Youth Forum

 

EDF brīvprātīgo darbu uztver kā līdzdalību pašu par sevi, un, lai gan tam nav nekādu politisku “nolūku”, tā rezultātiem var būt politiska ietekme. EDF uzskata, ka brīvprātīgo darbs ir saistīts ar aktīvu līdzdalību, iekļaušanos un pilsonību un tam ir ievērojama sociāla nozīme. Brīvprātīgo darbu vajadzētu atzīt kā svarīgu līdzekli, ar kura palīdzību veidot jauniešu – ar un bez invaliditātes – politisko un sociālo identitāti.

 

EDF komitejas rīkoto apmācību mērķis bija uzlabot informētību par invaliditātes jautājumiem, cilvēktiesībām, diskrimināciju un vienlīdzību, vienlaikus uzsverot, cik svarīgi panākt, lai brīvprātīgo darbs būtu pieejams arī jauniešiem ar invaliditāti. Labākai izpratnei ir būtiska nozīme, lai panāktu lielāku iekļaušanu sabiedrībā.

 

Jaunieši ar invaliditāti atzinīgi novērtē neformālus pasākumus kā līdzekli, kas sekmē viņu aktīvu līdzdalību sabiedrībā, jo īpaši, ja viņi ir izslēgti no oficiālās izglītības sistēmas.

 
Sekojiet EDF Jaunatnes aktivitātēm portālā Facebook
 

Contact EDF: Ewa Pawlowska | T +32 2 282 46 03 | ewa.pawlowska@edf-feph.org 


Cilvēktiesību aizstāvji uzstājas pret piespiedu sterilizāciju

 

16. augustā Reproduktīvo tiesību centrs, Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti, Interights, Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti alianse un Garīgās rīcībnespējas advokatūras centrs iesniedza Eiropas Cilvēktiesību tiesai rakstiskus komentārus lietā Gauer un citi pret Franciju (Gauer and Others v. France, Iesniegums Nr. 61521/08), ko ierosināja piecas sievietes, kas tika sterilizētas piespiedu kārtā.

 
 

FREEDOM DRIVE 2011. Neesi tikai vērotājs!

 

Šomēnes EDF biedrs Eiropas Neatkarīgas dzīves kustība (European Network for Independent Living (ENIL) Strasbūrā rīkos savu 5. Freedom Drive kampaņu. Freedom Drive kampaņa kopš 2003. gada ir rīkota ik pēc diviem gadiem, un tas dod Neatkarīgas dzīves kustības biedriem un Eiropas Parlamentam iespēju satikties, lai gūtu jaunas ierosmes un veicinātu Neatkarīgas dzīves jautājumu risināšanu. Šogad šī kampaņa pulcēs 400 cilvēku no visas Eiropas, un viņi kopīgi iesniegs priekšlikumus Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, kā valstu izdevumu samazināšanas pasākumi ietekmē Eiropas Savienībā dzīvojošos cilvēkus ar invaliditāti. 

Read more

 

Otrais manifests par sieviešu un meiteņu ar invaliditāti tiesībām Eiropas Savienībā

 

Šis manifests ir noderīgs instruments aktīvistiem un politikas veidotājiem. Tagad to iespējams lejuplādēt franču, spāņu un angļu valodās. EDF mudina politikas veidotājus un visus, kas iesaistīti cilvēku ar invaliditāti kustībā, lietderīgi izmantot šo manifestu. Integrējot dzimuma un invaliditātes jautājumus visās politikas jomās, mēs visi kopā varam radīt sabiedrību, kurā diskriminācijai vairs nav vietas, - sabiedrību, kuras pamatā ir cieņa pret katra indivīda pilsoniskajām un cilvēka tiesībām.

 
 

Bērni ar invaliditāti

 

Laikā no 19. septembra līdz 7. oktobrim Ženēvā notiks ANO Bērnu tiesību komitejas tikšanās. Tajā piedalīsies arī EDF un Itālijas Forums cilvēkiem ar invaliditāti (IDF), lai atbalstītu kopā ar IDA sagatavoto iesniegumu par bērnu ar invaliditāti situāciju Itālijā. Šo iesniegumu komitejā izskatīt paredzēts 20. septembrī, un pēc tam komiteja izstrādās Itālijas valdībai virkni ieteikumu attiecībā uz bērnu tiesībām. EDF un IDF pauž cerības, ka komiteja ņems vērā viņu sniegto informāciju par nepilnībām bērnu ar invaliditāti tiesību ievērošanā. 

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4227368