sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > EDF jaunumi 2010.gada oktobrī Drukāt
EDF jaunumi 2010.gada oktobrī
ANO ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja 15. novembrī organizēja vispārējo diskusiju dienu, kas veltīta tiesībām uz seksuālo un reproduktīvo veselību. Eiropas Invaliditātes Forums ir nosūtījis ANO ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejai vēstuli ar ierosinājumu šīs diskusijas ietvaros pievērst uzmanību invaliditātei, kā arī ieteikumus attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti seksualitātes un reproduktivitātes tiesībām. Vispārējo diskusiju diena ir daļa no sagatavošanās darbiem, kuru mērķis ir formulēt vispārējās piezīmes par tiesībām uz seksuālo un reproduktīvo veselību.
 
Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums (EDF) savā vēstulē īpaši vērš uzmanību uz specifisko situāciju, kādā atrodas sievietes ar invaliditāti, tajā pašā laikā atzīstot, ka arī vīrieši ar invaliditāti pašlaik sastopas ar vairākiem šķēršļiem, kas neļauj viņiem īstenot savas tiesības uz seksualitāti un reproduktivitāti. EDF iesaka ANO ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejai tās darbā beidzot integrēt jautājumus, kas saistās ar invaliditāti un dzimumu, iekļaujot tos komitejas pašreizējā un turpmākajā darbā pie seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, un darīt to ciešā sadarbībā ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti.
 
EDF galvenokārt pievēršas divām lielākajām problēmām: piespiedu sterilizācija un piespiedu aborti sievietēm ar invaliditāti, kas ir klajš vardarbības akts. EDF uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jāmaina tiesiskā struktūra, kas regulē piespiedu sterilizāciju un abortus un risina jautājumus par “norunāto piekrišanu” un “rīcībspēju”, jāsaskaņo tā ar ANO Konvencijas likuma par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām būtību un pienākumiem un jāveic pasākumus šādas prakses pārtraukšanai. Vairāk par EDF paziņojumā skartajiem jautājumiem varat uzzināt mājas lapā Members’ Only, sadaļā Committees, Task Force and Working Groups – Committee on Women with Disabilities. Lai iepazītos ar kontekstu, skatīt šeit.
 Saziņai: Politikas koordinatore Maria Nyman | maria.nyman@edf-feph.org | T +32 2 286 51 84

Organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, ir jāpārrauga ANO cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejas darbs 

Tāda bija Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) nostāja sagatavošanas sapulcē, ko 14. oktobrī organizēja Beļģijas prezidentūra un kas bija kā ievads Darba forumam, kas veltīts ANO likuma par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām 33. panta ieviešanai, kurš notika Briselē 18.,19. novembrī. Uz sagatavošanās sapulci bija ieradušies pārstāvji no Eiropas valstu valdībām, cilvēku ar invaliditāti organizācijām, cilvēktiesību institūcijām un ES Komisijas. Tikšanās mērķis bija precizēt lielākos izaicinājumus, ar ko jāsastopas, izprotot un īstenojot Konvencijas izvirzīto prasību definēt kontaktpunktus un izveidot neatkarīgu pārraudzības mehānismu.

EDF izvirzīja jautājumu par to, kā panākt adekvātu sadarbību starp kontaktpunktiem un pilsonisko sabiedrību šajā īstenošanas procesā, kas paredz Pilsoniskās sabiedrības organizāciju nodrošināšanu ar līdzekļiem, kas nepieciešami viņu līdzdalībai un dzirdamībai. Jo īpaši EDF vēlējās uzzināt, kādai vajadzētu būt cilvēku ar invaliditāti organizāciju ietekmei, lai viņu viedoklis iespaidotu to valsts likumu pārskatīšanu, kas nav savienojami ar Konvenciju. Attiecībā uz neatkarīgajiem mehānismiem, EDF aicināja rūpīgi pārdomāt, pirms šo lomu uzticēt līdztiesību veicinošajām valsts iestādēm, kuru pilnvaras bieži vien ir ierobežotas un strikti saistītas ar pretdiskriminācijas likumdošanas ieviešanu (kas, salīdzinājumā ar Konvencijas mērķiem, aptver krietni šaurāku sfēru).

Tikšanās dalībnieki uzklausīja dažādu dalībvalstu pārstāvjus, kuri pastāstīja par savu pieredzi Konvencijas 33. panta mehānismu ieviešanā, un viņiem bija iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosināt tēmas, par ko lektoriem bija jārunā novembra Darba forumā.

Saziņai: Politikas koordinatore Janina Arsenjeva | janina.arsenjeva@edf-feph.org | T +32 282 46 02


Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums iesaistās neatkarīga pārraudzības mehānisma izveidē, ko paredz ANO konvencijas 33. punkts.

 

15. novembrī EDF rīkoja slēgtu sapulci ES institūciju un aģentūru pārstāvjiem, kas varētu iesaistīties Eiropas neatkarīgā pārraudzības mehānisma izveidošanā, ko paredz 33. panta 2. punkts saskaņā ar ANO Konvenciju par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Īpaši daudz bija pārstāvju no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas ombuda, Eiropas Pamattiesību aģentūras, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas. Diskusijas dokumentus, kuros ieskicēti pārraudzības mehānisma pienākumi Eiropas līmenī un izteikti priekšlikumi par dažādu Eiropas Savienības institūciju un aģentūru līdzdalību, prezentēja profesore Liza Vadingtone. Diskusijas rezultāti tiks pievienoti Eiropas Komisijas ierosinājumiem, kas plānoti 2011. gada otrajai pusei. Profesores Vadingtones dokumenti tiks papildināti un drīzumā būs pieejami sabiedrībai.
 
Saziņai: Politikas koordinatore Janina Arsenjeva | janina.arsenjeva@edf-feph.org
| T +32 282 46 02
15. oktobrī EDF tika uzaicināts uzstāties konferencē, ko sadarbībā ar ES Beļģijas prezidentūru rīkoja ES Ģimeņu organizāciju konfederācija. Konferences tēma: “Ģimeņu un ES politikas sociālā integrācija. Kur mēs esam?” Konferencē tika pārrunātas dažādas sociālās integrācijas problēmas, tādas kā izglītības iespējas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī veselības aprūpes iespējas un patērētāju tiesības.
 
EDF direktore Karlotta Besozzi tika aicināta iesaistīties seminārā par tēmu “Garais ceļš uz integrēto Eiropu – progress un izredzes cilvēkiem ar invaliditāti un aprūpes vajadzībām”.EDF direktore savā uzrunā koncentrējās uz paradigmu maiņu, ko sekmējusi ANO Konvencija attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti tiesībām un uz ģimeņu lomu. Vēl viņa iepazīstināja ar darbu pie nostājas dokumenta, ko izstrādājusi EDF Padomdevēju komiteja jautājumos par cilvēkiem, kam nepieciešams lielāks atbalsts, kā arī ar darbu par galvenajām invaliditātes tendencēm Eiropā 2020. gadā, nodarbinātības un sociālās integrēšanas stratēģijām, kā arī problēmām saistībā ar efektīvas Eiropas invaliditātes stratēģijas izveidošanu.
Kādā prezentācijā tika rādīts video ar nosaukumu “Neredzamā invaliditāte: ģimenes aprūpētāja portrets”. Tajā tika atspoguļotas grūtības, kas diendienā jāpārvar mātei, kuras dēlam ir smaga invaliditāte un nepieciešama pastāvīga palīdzība, lai viņam nodrošinātu iespējas dzīvot patstāvīgu dzīvi paša dzīvoklī. Šī māte saņem ļoti minimālu atbalstu no Francijas valsts institūcijām, turklāt vēl sastopas ar nosodījumu par savu izvēli. Šajā seminārā tika prezentēts arī divu Francijas cilvēku ar invaliditāti organizāciju (Francijas Paralizēto cilvēku asociācija (APF) un Cilvēku ar garīgās veselības problēmām vecāku un draugu asociāciju nacionālā apvienība (UNAPEI) darbs, kura mērķis ir panākt tiesības cilvēkiem ar invaliditāti saņemt palīdzību un palīglīdzekļus, izdarot labojumus 2005. gadā pieņemtajā “Likumā par invaliditāti”, kā arī novēršot likumdošanas nepilnības attiecībā uz noteikumiem par pieejamo laika un atbalsta apjomu. Viņi arī informēja par kādu interesantu, ģimenes aprūpētājiem sagatavotu rokasgrāmatu, kā arī par tiešsaistes pakalpojumu, kur var uzzināt par iespējām aprūpētājiem izmantot atelpas centrus.
Saziņai: EDF direktore Carlotta Besozzi | carlotta.besozzi@edf-feph.org | +32 282 46 00

13. oktobrī EDF Eiropas Komisijas augstākajā līmenī tika uzaicināts piedalīties pilsoniskās sabiedrības tēmai veltītā sapulcē. Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumu pārstāvēja EDF prezidents Janniss Vardakastanis, Alains Faure, izpildkomitejas loceklis un EDF direktore Carlotta Besozzi. Sapulcei galvenokārt bija informējošs raksturs, un nekādi konkrēti lēmumi tajā netika pieņemti. Nākamā augstākā līmeņa tikšanās paredzēta 2011. gada 31. martā un 1. aprīlī.
 
Tikšanās laikā Eiropas Komisija informēja par turpmāko Eiropas Invaliditātes stratēģiju, ko Komisāru kolēģija kā paziņojumu pieņēma 9. novembrī. Kā pielikums tika pievienots darba dokuments angļu valodā, kur iekļauts to darbu saraksts, ko Eiropas Komisija plāno paveikt līdz 2015. gadam, kā arī pamattdokuments, kurā argumentēti izteiktie priekšlikumi.
 
EDF uzsvēra nepieciešamību garantēt, lai tiek pieņemts nevis otrs Eiropas Komisijas rīcības plāns, bet reāla stratēģija, aicinot ES institūcijas pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, balstoties uz šo stratēģiju. Tāpat EDF ierosināja izveidot Invaliditātes komiteju, kuru pēc kārtas vadītu kāda no dalībvalstīm, nevis pašreizējā augstākā līmeņa grupa. Dalībvalstu pārstāvji arī saņēma katra pa kopijai no vēstules, ko EDF biedri bija nosūtījuši valstu ministriem.
Vēl šajā tikšanās reizē tika apspriesti šādi punkti:
-          Pētījums par e-pieejamību, ko pasūtījis Informācijas Sabiedrības ģenerāldirektorāts, ņemot vērā likumdošanas par e-pieejamību prezentāciju. EDF prezidents uzsvēra, ka ir svarīgi nejaukt pieejamību ar pielietojamību, un norādīja uz nepieciešamību pieejamības novērtēšanā izmantot standartus un starptautiski atzītas vadlīnijas.
-          Eiropas Komisija arī informēja, ka 2011. gadā Eurostat plāno ieviest statistisko moduli par Invaliditāti un sociālo integrāciju (EDSIM). Valstu statistikas iestādes saņems ierobežotu uzaicinājumu izteikt priekšlikumus, un tās saņems finansējumu, lai sekmētu šī moduļa ieviešanu. Valstīs, kur nevarēs izmantot statistikas iestādes, tiks izsludināts uzaicinājums privātorganizācijām ar līdzīgu pieredzi šajā jomā.
-          Jaunākā informācija par pilnvarojumiem Eiropas standartizācijas iestādēm nozarēs, kas atbildīgas par pieejamību informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) (pilnvarojums 376), par ēku pieejamību (pilnvarojums 420), kā arī jaunā pilnvarojuma prezentācija Dizains visiem (pilnvarojums 473), kas ietver pašreizējo rūpniecības izstrādājumu standartu pārskatīšanu un jaunu standartu izveidošanu.
-          Tika sniegta informācija par ANO Konvencijas likuma par Cilvēkiem ar invaliditāti konferenci, kas notika septembra sākumā. Austrija paziņoja, ka tā savu ziņojumu ANO Komitejai iesniegs tuvāko nedēļu laikā. Ursica kungs, Slovēnijas pārstāvis un arī Komitejas loceklis, paskaidroja, ka Komitejai nepieciešami papildu resursi, jo līdz šim ticis izskatīts tikai viens ziņojums, tāpēc pastāv nopietns risks, ka darbs netiks paveikts kvalitatīvi.
-          Interesanta bija IF (Starptautiskā dalītā mugurkaula (spina bifida) un hidrocefālijas asociācija) prezentācija par nepilnībām veselības aprūpes un pakalpojumu pieejamībā, ar ko cilvēki, kas slimo ar spina bifida un hidrocefāliju, sastopas vairākās ES dalībvalstīs, un par nepieciešamību garantēt turpmākās aktivitātes ES līmenī. Šajā sapulcē piedalījās EDF valdes loceklis Pjērs Mertens.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4218057