sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Memoranda padome > 1.Pielikums Drukāt
1.Pielikums
1.PIELIKUMS

Latvijas Vēstnesis. 01.06.2005

Rīgā, 2005.gada 15. jūnijā

 

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands

 

Apzinoties pilsoniskas sabiedrības nozīmi valsts un tautas ilgtspējīgā attīstībā, kā arī valsts un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti, Latvijas Republikas Ministru kabinets (turpmāk - Ministru kabinets) Ministru prezidenta Aigara Kalvīša personā un nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv paraksta sadaļā minētās personas, noslēdz šo sadarbības memorandu (turpmāk - memorands) par nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta (turpmāk - puses) savstarpējo sadarbību.

 

I. Memoranda mērķi

1. Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, tādējādi veicinot demokrātiskas valsts pamatelementa - pilsoniskās sabiedrības attīstību.

 

II. Mērķa īstenošana

2. Puses atbalsta Pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnēs 2005.-2014.gadam un valsts programmā "Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads" noteiktos principus un uzdevumus mērķu sasniegšanai.

3. Nodrošinot mērķa īstenošanu, puses ievēro atklātību un visas sabiedrības intereses. Pušu sadarbība balstās uz vispāratzītiem tiesību principiem, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kompetences sadalījumu un darbības ietvarus, kā arī pušu rīcībā esošos resursus.

4. Lai sekmētu memorandā ietverto principu īstenošanu un noteikto mērķu sasniegšanu, nevalstiskās organizācijas un Ministru kabinets apņemas:

a) izveidot efektīvu mehānismu memoranda īstenošanas pārraudzībai;

b) nodrošināt valsts programmas "Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads" īstenošanas novērtējumu un nepieciešamo izmaiņu plānošanu un izstrādi;

c) īstenot kopīgus projektus, veicot visaptverošu sabiedrības pilsonisko izglītošanu jautājumos, kas skar valsts pārvaldi, kā arī valsts pārvaldes darbinieku izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar nevalstisko organizāciju darbību;

d) sekmēt caurskatāmu un pieejamu Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu izmantošanas mehānismu izstrādi un ieviešanu dzīvē;

e) sagatavot priekšlikumus par nepieciešamo finansējuma apjomu kopīgo mērķu sasniegšanai;

f) sagatavot nepieciešamos priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu 1 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīšanu sabiedriskā labuma organizācijām.

5. Puses apņemas arī turpmāk sekmēt nepieciešamo mehānismu izstrādi, ieviešanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu nevalstisko organizāciju informētību un efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, nodrošinot:

a) nevalstisko organizāciju sniegto atzinumu atspoguļošanu jautājumu saskaņošanas protokolos;

b) ieinteresēto nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju līdzdalību saskaņošanas sēdēs, konsultatīvajās padomēs, kā arī atsevišķu projektu izstrādei izveidotās darba grupās;

c) nevalstisko organizāciju informēšanu par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar to iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot pieņemto lēmumu pamatojumu;

d) nevalstiskajām organizācijām iespēju sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei un sniegt par tiem atzinumus, arī uzlabojot nevalstisko organizāciju informētību par tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu virzību Ministru kabinetā un ministrijās.

6. Ministru kabinets apņemas sekmēt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībām, nodibinājumiem un citām pilsoniskās sabiedrības institūcijām:

a) atbalstot koncepcijas izstrādi valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas veicināšanai, tādējādi sekmējot efektīvas valsts pārvaldes darbību un tai noteikto funkciju izpildi;

b) atbalstot nevalstisko organizāciju un to sadarbības tīklu iesaistīšanu politikas veidošanā attiecīgu programmu un sadarbības līgumu ietvaros;

c) veicinot līdzdarbības līgumu slēgšanu (gan īstermiņā, gan ilgtermiņā);

d) nodrošinot precīzu nosacījumu noteikšanu valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai;

e) turpinot darbu pie valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu vienotu izmaksu noteikšanas, kas ir viens no valsts pārvaldes efektivitātes novērtēšanas kritērijiem;

f) veicinot nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi, lai nodrošinātu efektīvāku pilsoniskās sabiedrības līdzdalību tādu lēmumu pieņemšanas procesos, kuri skar pašvaldību kompetencē esošos jautājumus.

7. Apzinoties, cik būtiska loma memorandā noteiktā mērķa sasniegšanā ir nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības koordinācijai un atklātības principam, nevalstiskās organizācijas apņemas sekmēt efektīvu viedokļu apmaiņu starp nevalstiskajām organizācijām un nodrošināt konstruktīvu sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, sabiedrību un Ministru kabinetu.

 

III. Noslēguma jautājumi

8. Memorands stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

9. Memorands ir atvērts parakstīšanai arī tām organizācijām, kuras nav uzskaitītas šī memoranda parakstu sadaļā.

10. Puses, deleģējot savus pārstāvjus, ne retāk kā divas reizes gadā kopīgi izvērtē šī memoranda izpildes gaitu un izskata jautājumus, kas saistīti ar sadarbības turpmāku veicināšanu.

11. Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar šī memoranda izpildi, puses risina sarunu ceļā.

12. Memoranda izpildi koordinē un tehniski nodrošina Valsts kanceleja.

13. Memorands sastādīts divos eksemplāros, katrai no pusēm pa vienam eksemplāram. Nevalstiskās organizācijas informē Valsts kanceleju par nevalstisko organizāciju memoranda eksemplāra turētāju. Ministru kabineta eksemplāra turētāja ir Valsts kanceleja.

14. Citas nevalstiskās organizācijas var pievienoties memorandam ik pēc sešiem mēnešiem no memoranda spēkā stāšanās dienas.

15. Pievienojoties jaunām nevalstiskajām organizācijām, tiek parakstīti abi memoranda eksemplāri.

 

Ministru prezidents

Nevalstiskās organizācijas:

 

 

 

 

 

 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4960090