SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada septembris
2008. gada septembris

01.09. - 03.09.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem

04.09.

Sanāksme sakarā ar Latvijas nacionālās pozīcijas tapšanu š.g. 2.jūlijā publicētajai Antidiskriminācijas direktīvai (Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas). Organizē ĪUMSILS

05.09. - 06.09. 

Līdzdalība apmācību seminārā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajos projektos

08.09.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sanāksme.

Tikšanās ar farmacētiskās firmas GSK pārstāvi, lai vienotos par 3.kopīgi rīkoto pacientu konferenci.

10.09.

Organizācijas pilnsapulce un valdes pārvēlēšana

13.09. - 14.09.

Eiropas Foruma cilvēkiem ar invaliditāti Seiviešu komitejas tikšanās Madridē

15.09.

ICF - Starptautiskā Funkciju klasifikatora ieviešanas principi Eiropā, Konference Briselē, ar prezentāciju uzstājas Gunta Anča

18.09.

Organizācijas ikgadējā pilnsapulce, kurā tiek ievēlēta organizācijas valdes

19.09. - 20.09.

Līdzdalība apmācību seminārā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajos projektos

23.09.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrasKonsulatīvās padomes sēde - Iveta Neimane ievēlēta par padomes priekšsēdētāja vietnieci

LM sakaņošanas sēde par grozījumiem MK noteikumos Nr. 641 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Kalkūni"nolikums"

25.09 - 26.09.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pirmais Baltijas organizētas pilsoniskās sabiedrības forums, Rīgā Latviešu biedrības Zelta zālē. Šīs konferences mērķis ir piedāvāt visām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas organizētas pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām pusēm iespēju analizēt pieredzi un apmainīties ar paraugprakses piemēriem ar līdzīgu organizāciju pārstāvjiem no ES dalībvalstīm. Konferences sākumā dalībniekus uzrunā Latvijas labklājības ministre Iveta Purne, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) priekšsēdētājs Vitālijs Gavrilovs un EESK priekšsēdētājs Dimitris Dimitriadis.

26.09 - 27.09.

Līdzdalība apmācību seminārā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajos projektos

29.09.

Tikšanās ar Eiropas ombudu P.Nikiforos Diamandouros  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta telpās

30.09.

Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisijas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par politikas dokumenta "Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2008. - 2013. gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem" izstrādi un turpmāko virzību.

Līdzdalība seminārā 'Metodiskais atbalsts atbalsta grupu vadītājiem darbā ar savām mērķa grupām - sociālās atstumtības riska mazināšanai, aktīvas dzīves pozīcijas veidošanai."