SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada augusts
2008. gada augusts

04.08.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem

06.08.

6.augustā plkst. 11.00 Zaļajā zālē notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde. Piedalījās Gunta Anča un Iveta Neimane

09.08.

Darba grupa "Velku fonda" vasaras nometnē māmiņām ar īpašajiem bērniem Cēsu rajona Spārē

11.08.

Starpministriju sanāksme par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28. decembra noteikumos Nr.1067 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniedzējiem” Labklājības ministrijā

12.08.

Darba grupas „Sabiedrības integrācijas Latvijā” tikšanās, lai izstrādātu politikas plānošanas dokumentu „Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2008. – 2018.gadam” .Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā

14.08.

ES fondu 2007.- 2013.gada plānošanas perioda pirmās darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" uzraudzības komisijas sēde Veselības ministrijā.

18.08.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sanāksme.

19.08.

Starpministriju sanāksme par Tieslietu ministrijas, Finanšu
ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts kancelejas, Latvijas pašvaldību
savienības un SO SUSTENTO iesniegtajiem un Labklājības ministrijas vērā
neņemtajiem un daļēji vērā ņemtajiem iebildumiem par Programmas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2008.-
2013.gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem (VSS-942) (2008.gada
22.maija Valsts sekretāru sanāksmes prot. Nr.20 30.§) projektu.

19.- 20.08.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi un Invalīdu un viņa draugu apvienību “Apeirons” rīkotā starptautiskā konference „Personiskais asistents”. Konferences mērķis ir iegūt ārvalstu pieredzi personiskā asistenta pakalpojumu nodrošināšanā personām ar invaliditāti, kā arī izvērtēt esošo pieredzi un situāciju Latvijā.

20.08.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem

21.08.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem